صفحه نخست / مقالات / راهنمای کسب و کار موفق / انگیزه سازی ، راز یک مدیر موفق است.
کتاب فرمول پی (π) (نسخه چاپی)

انگیزه سازی ، راز یک مدیر موفق است.

به نام خدا

 انگیزه سازی ، راز مدیریت موفق است.

(قسمت اول)

اقتصاد جهانی رو به سویی می رود که شما هر روز، با یک شرایط کاری و البته بحران هایی عجیب و غریب مالی باید دست و پنجه نرم کنید. شرایطی که شما را گاهی وادار می کند مثل یک جنگجو لباس رزم بپوشید و به جنگ با تمام مسائل و آشفتگی های مالی ، بدحسابی ها، بدهی ها، چک های به اجرا گذاشته شده و … بروید. گاهی هم مجبور می شوید به عنوان یک مدیر دست به تعدیل نیرو بزنید. عذر خواهی از ادامه همکاری برای یک مدیر کار دشواری است. اما گاهی مجبور می شود از این روش برای کنترل هزینه های خروجی استفاده کند. این موضوع را بگذارید در کنار پرداخت نکردن حقوق در موعد مقرر، ناتوانی در تشویق مالی کارکنان و …. که خروجی و نتیجه ی این همه مسئله، باعث می شود شما حضور قلبی و واقعی کارکنان خود را از دست بدهید! آن ها درست است که هر روز به سرکار می آیند و در زمان مشخصی کنار شما و شغلشان هستند، اما به طور حقیقی و قلبی حضور ندارند.

مشاوره راه اندازی کسب و کار

اما راه چاره چیست که بتوانید دوباره ، حضور قلبی کارکنان و البته بهره وری فردی کارکنان را زنده کنید؟

شاید بهترین پیشنهاد ما به شما، ایجاد انگیزه در کارکنان باشد! شما به عنوان یک مدیر موفق، می توانید با ایجاد انگیزه در کارکنان، برای هر شخص یک لباس رزم  بدوزید و او را مسلح شده ، به میدان نبرد بفرستید. تا در کنار شما، یک جنگنده باشند تا یک شکست خورده!

در این مقاله و سری مقالات انگیزه سازی که در ادامه همین مقاله منتشر خواهد شد، سعی می کنم با تعریف کلی از انگیزه ، و ارائه ی نظریه های انگیزه سازی ، در کنار شما باشم تا بتوانید در شرایط نامتعادل هم یک مدیر موفق باقی بمانید.

مفهوم انگیزش

واژه ی انگیزش(motivation) دراصطلاح به معنای پویایی وحرکت است .

 از نظرسازمانی انگیزه عبارت است ازفرایندهای درونی که رفتاررا تحریک کرده  و آن را به سوی راه هایی که سازمان  به عنوان  یک  مجموعه از آن سود می برد هدایت می کند.

ازدید فردی انگیزه  هر گونه عاملی است که فرد را برای رسیدن به هدفی خاص ازدرون به فعالیت وا می دارد.

تعاریف متعددی ازانگیزش ارائه شده که مهمترین آنها عبارتند از:

  •   انگیزش هرنوع تاثیری است که موجب تقویت , جهت گیری وبروز رفتار انسان ها می شود.
  •  انگیزش حالتی درونی است که سبب می شود انسان به طریقی رفتار کند تا ازتحقق هدفی اطمینان یابد .
  •  انگیزه مجموعه ای ازنیروهایی است که باعث می شود فرد به طریق خاصی رفتارکند.

موفقیت در کسب و کار، یک موفقیت سازمانی است.

و موفقیت سازمانی به سه عامل بستگی دارد : توانایی فردی, محیط سازمانی  و انگیزش.

اگر یکی از این عوامل وجود نداشته یا ضعیف باشد موفقیت آسیب می بیند. در بسیاری موارد مدیران می توانند با ارائه برنامه های آموزشی و تربیتی توانایی های کارکنان را پرورش دهند یا با شرایط محیطی که مانع موفقیت می شود مبارزه کنند, اما مقابله با کمبود انگیزش کارکنان برای مدیران بسیار دشوار است.

پیشنهاد می کنم این مقاله را مطالعه بفرمایید…

محیط سازمانی : منظورازمحیط همان وسایل , ابزارها واطلاعاتی است که وجود آنها کارها را تسهیل می بخشد ومحیط کاری را برای کارمندان سازمان مطلوب می سازد .

انگیزش نیرویی درونی است که نمی تواند به روش تجربی مشاهد , اندازه گیری یا تحلیل شودو عوامل آن نیز در بین افراد و در زمانهای متفاوت متغیر است.

ریشه ی ایجاد انگیزه در افراد به نیازهای آنها برمی گردد و در عمل, انگیزش چرایی رفتار افراد را بیان می کند و رفتار فرد کوششی در جهت توفیق در انجام نیازهایی است که فرد را برمی انگیزاند. رفتار چیزی است که فرد به آن وسیله سعی می کند در انجام نیازهایش توفیق یابد. بنابراین مدیران باید نیازهایی را که موجب برانگیخته شدن رفتار افراد می شود بشناسد و باید در نظر داشت که انگیزه ها در افراد مختلف متفاوت است.

 مشاوره راه اندازی کسب و کار

روانشناسی انگیزش

در بحث روانشناسی انگیزش و انگیزه سازی ، نظریه های بسیاری گفته شده است. به طور مثال مازلو-سلسه مراتب نیازها را به چهاردسته تقسیم کرده است.

خودیابی

نیازاحترام

نیازهای اجتماعی

نیازهای ایمنی

نیازهای زیستی

و یا -هرزبرگ ؛ نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت را مطرح کرده که توضیح آن خارج از حوصله این مقاله است. اما بخشی از  نظریه هرزبرگ مربوط به تعیین هدف است. که می تواند برای ایجاد انگیزه در کارکنان مفید و لازم باشد. این نظریه را ادامه بخوانید:

نظریه دو عاملی انگیزش- بهداشت( هرزبرگ)

هرزبرگ وهمکارانش بعد از انجام تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که خود شغل مهمترین عامل ایجاد انگیزش در محل کار است.

هرزبرگ دو دسته محرّک را که موجب رضایت یا عدم رضایت شغلی می شد مطرح کرد : عوامل برانگیزننده و عوامل حفاظتی (بهداشتی ). عوامل برانگیزاننده سبب ارتقای کارکرد و نگرش می شد.عوامل حفاظتی (بهداشتی ) فقط روحیه و کارآیی را حفظ می کرد.

عامل بهداشت : کلمه ی بهداشت در اینجا به معنای پزشکی یعنی پیشگیری کننده است عوامل بهداشتی به نیازهای سطح پایین مربوط می شود.عوامل بهداشتی شامل عوامل محیط کارمی باشند. ازقبیل: دستمزد, امنیت شغلی,شرایط کار, روابط متقابل,کیفیت سرپرستی,خط مشی ها,اداره امورسازمان عوامل بهداشتی درایجاد انگیزه تاثیرندارند وظیفه ی اصلی عوامل بهداشتی ممانعت ازنارضایتی شغلی است.

عوامل بهداشتی شامل نیازهای سطح پایین است که درمقایسه با نیازهای مازلو جزیی ازنیازهای زیستی (دستمزد) , ایمنی(امنیت شغلی , شرایط کار) واجتماعی (روابط متقابل )است .

مرکز مشاوره راه اندازی کسب و کار

عامل انگیزش: به سطح عالی تری از نیازها توجه دارد به محتوای کارمربوط می شودکه عبارت است از: موفقیت, پیشرفت کاری, مسئولیت, رشد و توسعه. برانگیزاننده ها  قدرت ایجاد انگیزه را دارند زیرا نیازهایی را ارضا می کنند که در اغلب افراد شاغل بسیار کمترارضا شده است. تامین این نیازها سبب رضایت شغلی می شود.

براساس یافته های هرزبرگ اظهار می دارد که دو مرحله در فرآیند انگیزش کارکنان وجود دارد, اول این که مدیران باید مطمئن شوند که عوامل بهداشتی ناقص نبوده کمبودی از این جهت نیست. مزد و شرایط کار باید مناسب باشد نظارت قابل قبول کارکنان باشد و سایر عوامل بهداشتی نیز تامین باشد. با مهیا بودن عوامل بهداشتی در یک وضعیت مناسب , مدیران در کارکنان انگیزه ایجاد نمی کنند بلکه اطمینان حاصل می کنند که کارکنان ناراضی نیستند. کارکنانی که مدیران آنها سعی دارند آنان را تنها با عوامل بهداشتی راضی نگه ارند , کاری معمولی انجام می دهند.آنها باید به مرحله بعدی قدم گذارند, یعنی به کارکنان فرصت دهند تا عوامل انگیزشی مانند موفقیت در کار و شناخته شدن و … را تمرین کنند, پیش بینی می شود که این صورت نتیجه داشتن حداکثر رضایت و انگیزه در کار باشد.هرزبرگ غنی سازی شغل را نیز عاملی در جهت ایجاد انگیزه پیشنهاد می کند.

[mkd_button size=”” type=”” text=”دانلود pdf این مقاله” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”dl.kasbokareshoma.com/pdf/انگیزه_سازی_،_راز_مدیریت_موفق_است..pdf” target=”_self” color=”” hover_color=”” background_color=”” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]

 ادامه دارد…

علیرضا جعفری

مدیر سایت کسب و کار شما

مشاور کسب و کار در بندرعباس

کتاب فرمول پی (π) (نسخه چاپی)

درباره علیرضا جعفری

علیرضا جعفری
علیرضا جعفری موسس وب سایت کسب و کار شما و مدرس و مشاوره در زمینه راه اندازی و بهبود عملکرد کسب و کار

همچنین بررسی کنید.

سرمایه گذاری

تفاوت سرمایه با سرمایه گذاری چیست؟

تفاوت سرمایه با سرمایه گذاری چیست ؟ سرمایه به زبان ساده آورده صاحبان سهام (شرکا) …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *