صفحه نخست / معرفی مشاغل

معرفی مشاغل

کارشناس میکروبیولوژی کیست؟

علم میکروبیولوژی که گرایش از زیست شناسی است، به بررسی و مطالعه میکروارگانیسم ها می پردازد و مسائل مختلف مربوط به زندگی  آن ها مورد مطالعه قرار می دهد. میکروارگانیسم ها موجودات ریز ذربینی  مانند باکتری ها، ویروس ها، و قارچ های میکروسکوپی هستند که باچشم غیر مسلح دیده نمی شوند.

ادامه »

کارشناس مامایی کیست؟

کارشناس مامایی

به رسیدگی جسمانی  و روانی به زنان باردار، کمک به وضع حمل آن و انجام مراقبت های بهداشتی پس از زایمان «کارشناس مامایی» می گویند.

ادامه »

کارشناس فیزیوتراپی کیست؟

کارشناس فیزیوتراپی

به درمان بیماری های با به کار گیری عوامل  فیزیکی ومکانیکی از قبیل سرما، گرما، الکتریسیته، آب، ورزش و ماساژ«فیزیو تراپی» می گویند.

ادامه »

کارشناس صنایع دستی کیست؟

کارشناس صنایع دستی

به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.

ادامه »