صفحه نخست / معرفی مشاغل

معرفی مشاغل

کارشناس صنایع دستی کیست؟

کارشناس صنایع دستی

به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.به ارائه طرح یا نظر در حوزه صنایع دستی و ابزار  وسایل مربوط به هنرهای بومی و سنتی هر کشور، «کارشناس صنایع دستی» می گویند. صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است.

ادامه »

کارشناس ژنتیک کیست؟

کارشناس ژنتیک

به بررسی بیماری های ارثی، ارزیابی امکان بروز مجدد آن ها، جلو گیری از بروز آن ها و سعی در شناسایی ژن هایی جدید و صفات مختلف موجودات «کارشناسی ژنتیک» می گویند.

ادامه »

کارشناس چاپ کیست؟

کارشناس چاپ

به نظارت کمی و کیفی بر نحوه چاپ و انتشار  مطبوعات، کتاب، انواع محصولات گرافیکی و....«کارشناس چاپ» می گویند.

ادامه »

کارشناس تغذیه کیست؟

به دانشی که به ارتباط بین غذا و سلامتی انسان می پردازد و با علومی مانند بیولوژی،شیمی، علوم فنون رفتاری  و بهداشت در ارتباط  است، «کارشناس تغذیه» گفته می شود.

ادامه »

کارشناس پروتز دندان(دندان سازی) کیست؟

کارشناس پروتز دندان(دندان سازی) کیست؟

به ساخت  انواع دندان مصنوعی، پلاک های ارتدنسی و پرتزهای ثابت و متحرک« کارشناس پروتز دندان» می گویند پروتز به جسمی گفته می شود که به طور مصنوعی ساخته می شود و به جای یک عضو از دست رفته در بدن انسان قرار می گیرد.

ادامه »

کارشناسی پرتو درمانی

به دانش کاربرد اشعه یا پرتوهای دارای انرژی زیاد برای از بین بردن سلول های بیمار یا مشکوک با استفاده از دستگاه یا دارو های حاوی مواد نشان دار«کارشناسی پرتو درمانی» می گویند.

ادامه »